• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Zasady naboru

W bieżącym roku rekrutacja do rzeszowskich przedszkoli miejskich oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie elektroniczna. Taki sposób zapewnia obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach.

Przedszkola miejskie (punkty/oddziały przedszkolne w miejskich szkołach podstawowych) czynne są w godzinach: 6.30 – 17.00 (10,5 godziny). Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewniają przez 5 godzin. Pozostałe godziny są odpłatne dla rodziców – na zasadach określonych w stosownej Uchwale Rady Miasta. 

System elektroniczny daje możliwość pełnego wykorzystania miejsc w miejskich przedszkolach i punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w przypadku liczby chętnych przekraczających dopuszczalną normę w jednym przedszkolu (punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej) istnieje możliwość automatycznego przyjęcia dziecka do przedszkola (punktu przedszkolnego w szkole podstawowej) wskazanego na drugiej lub trzeciej preferencji.

W serwisie internetowym https://portal.resman.pl w zakładce Kanał kandydata, moduł Nabór do przedszkoli (lub bezpośrednio na stronie https://naborp-kandydat.resman.pl/rzeszow) znajdują się istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów. Tam również zamieszczony jest informator o przedszkolach i punktach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów, opracowany przez pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Znaleźć w nim można: dane teleadresowe każdego przedszkola (punktu/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej), opis warunków lokalowych, ofertę zajęć dodatkowych, linki do stron internetowych.

ZASADY I PRZEBIEG REKRUTACJI

W Rzeszowie funkcjonuje duża liczba przedszkoli i punktów/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W zintegrowanym naborze elektronicznym uczestniczą wyłącznie przedszkola publiczne i punkty/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów. Przedszkola przyjmują dzieci, które mają ukończone trzy lata lub ukończą trzy lata nie później niż w roku 2021. Młodsze dzieci można zapisywać wyłącznie do żłobków.

Rodzice dzieci zapisywanych mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych przez siebie przedszkoli (punktów/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych). Ich listę układają według swoich preferencji. Przedszkole (punkt/oddział przedszkolny w szkole podstawowej) umieszczone na niej najwyżej jest przedszkolem (punktem/oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej) tzw. „pierwszego wyboru”, gdzie rodzice zanoszą podanie o przyjęcie wraz z wymaganymi załącznikami.

Kolejność składania podań nie wpływa na wynik rekrutacji. Ważne, by podania były kompletne i złożone w terminie.

Zanim pójdziecie Państwo do przedszkola (punktu/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) „zapisać dziecko”, prosimy zapoznać się z poniższym tekstem.

Krok 1. – wybór przedszkola (punktu przedszkolnego w szkole podstawowej)

To dla wielu rodziców najtrudniejsze. Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich przedszkoli (punktów/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych), warunkami organizacyjnymi, odwiedzić je wspólnie z dzieckiem. Szczegółowe informacje o rzeszowskich przedszkolach (punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych) można znaleźć w module Oferta edukacyjna na internetowej stronie naboru oraz na stronach internetowych przedszkoli i szkół podstawowych.

Krok 2. – wypełnienie Wniosku o przyjęcie… (uwagi praktyczne)

Po wybraniu preferowanych przedszkoli (punktów/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej) należy przystąpić do wypełnienia wniosku o przyjęcie.

Zapisy przez Internet

Jeśli zdecydujecie się Państwo na wykorzystanie Internetu w procesie rekrutacji, możecie wypełnić formularz samodzielnie na dowolnym komputerze (z drukarką) połączonym z Internetem. W razie potrzeby pomocy w wypełnieniu podania udzielą pracownicy przedszkola (szkoły podstawowej).

Wypełnianie podania w Internecie jest wygodniejsze i ogranicza możliwość pomyłki (np. w nazwie przedszkola czy punktu przedszkolnego w szkole podstawowej, adresie, numerze PESEL dziecka). W razie pomyłki można ją poprawić, nawet kilkakrotnie. Ostateczną wersję podania należy wydrukować i – po podpisaniu – zanieść do placówki pierwszej preferencji.

Uwaga!

Proszę pamiętać, by po wygenerowaniu, wydrukowaniu i podpisaniu ostatecznej wersji dokumentu nie wprowadzać w Internecie żadnych zmian – dokument, który zaniesiecie do przedszkola, musi być zgodny z wersją elektroniczną.

NOWOŚĆ!

Składanie i podpisywanie wniosku elektronicznie <kliknij tutaj>

W tym roku można złożyć wniosek elektronicznie, bez wychodzenia z domu. Warunkiem skorzystania z tej metody jest posiadanie przez przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów Profilu zaufanego lup podpisu kwalifikowanego. Ponadto do składanego wniosku należy dodać wszystkie wymagane załączniki w postaci elektronicznej. Załączniki można dodać w formie zdjęcia lub skanu w formatach: jpg, gif lub pdf.

Zapisy bez Internetu

Jeśli nie zdecydujecie się Państwo na wykorzystanie Internetu w procesie rekrutacji, możecie wypełnić formularz metodą tradycyjną.

Wniosek pobierzecie Państwo ze strony naboru dla przedszkoli (punktów/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) po wybraniu zakładki Do pobrania; można ją także otrzymać w przedszkolu (szkole podstawowej), po czym należy: wypełnić ją czytelnie, podpisać formularz i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

 Pracownik przedszkola (szkoły podstawowej) wprowadzi wszystkie dane zawarte we wniosku do systemu elektronicznego.

Uwaga!

Jeżeli pracownik w przedszkolu (szkole podstawowej) zaproponuje wypełnienie podania w Internecie w Państwa obecności, warto wspólnie wypełnić formularz – w kilka minut podanie zostanie wypełnione i wydrukowane. 

Podanie wypełnione pismem komputerowym nie jest tożsame z podaniem wypełnionym elektronicznie i będzie traktowane przez placówkę jak wypełnione ręcznie.

Krok 3. – złożenie wniosku w placówce

Niezależnie od formy zapisu (przez Internet lub tradycyjnie) zanosicie Państwo wypełniony Wniosek do placówki pierwszego wyboru, gdzie zostanie on sprawdzony przez upoważnioną osobę, która zatwierdzi zgłoszenie w systemie.

Placówka pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych do formularza w Internecie z informacjami zawartymi w podaniu.

Rodzice mają czas na oddanie Wniosku w przedszkolu najpóźniej do 15 marca 2021 roku do godz. 15.00.

Uwaga!

Podanie wypełnione w Internecie, a niezaniesione do placówki, nie bierze udziału w rekrutacji.

Krok 4. – weryfikacja danych

Komisja rekrutacyjna przeprowadza weryfikację danych zawartych w zgłoszeniach (w tym dotyczących miejsca zamieszkania). W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się:

• do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,

• lub, w szczególnych przypadkach, do Prezydenta Miasta o potwierdzenie ww. okoliczności. Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 

Krok 5. – ustalenie listy zakwalifikowanych na podstawie kryteriów

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola.

Krok 6. – potwierdzenie woli

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej placówki w terminie od 26 marca do 1 kwietnia br. (do godz. 15.00).

Potwierdzenia woli dokonuje się za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego po zalogowaniu na konto kandydata.

NOWOŚĆ!

Potwierdzanie woli elektronicznie (kliknij tutaj)

W tym roku można potwierdzić wolę uczęszczania do jednostki drogą elektroniczną. Aby skorzystać z tej opcji, należy wybrać jedną z dwóch metod podpisania dokumentu poświadczającego podjętą decyzję: Profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Po poprawnym podpisaniu dokumentu zostanie zmieniony status kandydata oraz można będzie pobrać dokument potwierdzenia woli w formie pliku pdf.

Krok 7. – ustalenie listy przyjętych na podstawie potwierdzeń woli

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola (szkoły). Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.


KRYTERIA PRZYJĘĆ

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, dlatego w naborze rozpatruje się wyłącznie podania mieszkańców Rzeszowa.


W procesie naboru są brane pod uwagę łącznie następujące, mające jednakową wartość, kryteria (w nawiasach dokumenty wymagane do potwierdzenia ich spełniania):

- wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie),

- niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (jw.),

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (jw.),

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (jw.),

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem),

- objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole albo dany punkt przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące, punktowane kryteria (w nawiasach dokumenty wymagane do potwierdzenia ich spełniania):

1) oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali Rzeszów jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2019 lub 2020 – 20 punktów (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego),

2)  jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata wskazał Rzeszów jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2019 lub 2020 – 15 punktów (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego),

3) oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko pracują, studiują lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą działalność gospodarczą – 10 punktów (zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG),

4) jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, studiuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi działalność gospodarczą – 5 punktów (zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG),

5)  rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola (zespołu szkół) – 2 punkty,

6)  jednoczesne ubieganie się rodzeństwa o przyjęcie do wybranego przedszkola (oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego) – 1 punkt dla każdego z rodzeństwa.

Kryterium określone w pkt 1 wyklucza się z kryterium w pkt 2, natomiast kryterium określone w pkt 3 wyklucza się z kryterium z pkt 4.


Definicje ustawowe:

• wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (za dzieci uznaje się pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko);

• samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania kandydata do przedszkola (punktu przedszkolnego).


Zapisy do oddziału integracyjnego lub specjalnego

Starając się o przyjęcie dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego (w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi oraz przedszkolach: nr 28 i nr 35) lub specjalnego (Przedszkole Publiczne Nr 29), wypełniając wniosek o przyjęcie w rozwijanym menu wyboru oddziału należy wybrać pozycję oddział integracyjny lub oddział specjalny. Dzieci zgłoszone do oddziału integracyjnego dyrektor szkoły/przedszkola „przypisze” do grupy dzieci biorących udział w rekrutacji na zasadach ogólnych.


WYNIKI REKRUTACJI

Listy przyjętych zostaną opublikowane 9 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00

Rodzice, którzy wypełnili wniosek przez Internet, mogą za jego pomocą sprawdzać wyniki rekrutacji. Pozostali rodzice sprawdzają wyniki rekrutacji bezpośrednio w placówce pierwszego wyboru.